Disclaimer Overduyn Makelaars

Hoe kunnen wij je helpen?

Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Overduyn Makelaars te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Overduyn Makelaars -website. Hiervan zijn uitgezonderd de free publicity-artikelen op voorwaarde van bronvermelding (Overduyn Makelaars).

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Overduyn Makelaars aan de samenstelling van de Overduyn Makelaars -website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de Overduyn Makelaars-site die afkomstig zijn van derden. De informatie op de Overduyn Makelaars-website, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Overduyn Makelaars zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.